Kalibrace měřicích prostředků

Podklady a pojmy

Klíčovým požadavkem na zajištění kvality je návaznost použitých měřicích systémů na národní standardy. Všeobecně na normu DIN EN ISO 9000. Návaznost je daná, pokud jsou měřicí prostředky nebo zařízení kalibrovány a jsou součástí řetězce, jejich kalibrace musí být dále prokazatelná.

Definice pojmů

Kontrola

Zjištění, zda jsou požadavky splněny.

Příklad: Pneumatický šroubovák s vypínací spojkou je kontrolován na krouticí moment (se snímačem krouticího momentu). Pokud se zjistí odchylka od povolené tolerance, musí být šroubovák dodatečně nastaven.

Nastavení

Pojem týkající se měřicího nástroje - k odstranění systematických odchylek v měření.

Kalibrace

Kontrola měřicího zařízení s návazností na kalibrační zákon s cílem ochrany spotřebitele. Kontrola, zda hodnoty nepřekračují povolené měřící odchylky každého zařízení. Poté následuje označení každého měřícicího přístroje kalibračním úřadem nebo jeho zmocněncem. V kalibračním zákoně je stanoveno, která měřicí zařízení musí být kalibrována.

Měření

Měřit znamená srovnávat. Měřicí zařízení je určováno fyzikální veličinou. Přičemž je možná tolerance měření, tzn. udávaná nejistota měření. Čím nižší je rozsah tolerance, tím přesnější je měřicí zařízení.

Normy (hodnoty v normě)

Měřicí zařízení se kontrolují v pravidelných intervalech, respektive se provádí tzn. kalibrace. Tak lze vyměřit objekt, jehož rozměry jsou již známé. Objekt se známými rozměry je v normě. Normy jsou v nejrůznějších stupních hierarchie. Toto se srovnává s pevně daným schématem. Ukáže-li měřicí zařízení tu samou hodnotu nebo hodnotu v povoleném rozsahu tolerance, splňuje měřicí zařízení stanovené požadavky.

Kalibrační posloupnost:

Na špici kalibrační hierarchie je Fyzikálně technický spolkový ústav (PTB), který definuje národní normy a radí národním akreditačním střediskům (DAkks) při akreditaci kalibračních laboratoří.

Tyto akreditované kalibrační laboratoře (jako např. u firmy DEPRAG D-K-18255-01-00) kalibrují měřicí prostředky dle stanoveného kalibračního postupu za použití pravidelně kontrolovaných referenčně měřicích prostředků.

Na základě této kalibrační hierarchie
je nářadí použité ve výrobě, jako např. šroubováky, měřicí platformy, měřicí zařízení. Toto nářadí je pravidelně kontrolováno s pomocí měřicích prostředků podnik.

Kalibrace

Srovnání měřicích prostředků, které je třeba kalibrovat referenčním měřicím systémem k zjištění systematických odchylek v měření za stejných podmínek s návaznostní na národní normy. Kalibrace ukazuje vždy aktuální stav.

Referenční měřicí systém

Použité normy se kontrolují a schvalují na akreditovaných místech jako např. v DAkkS-akreditované kalibrační laboratoři firmy DEPRAG.

Měřicí řetězec

Měřicí řetězec obsahuje všechny komponenty od snímačů měřených hodnot až po zobrazovací zařízení (snímač měřených hodnot, kabel, měřící elektronika).


Kalibrace ve firmě DEPRAG:

V zásadě lze všechny komponenty měřicího řetězce kalibrovat nezávisle na sobě - tedy samostatně. Měřicí zařízení pro piezo-snímače jsou podrobeny srovnávacímu měření s pomocí nabíjecích kalibračních zařízení a měřicích zařízení pro DMS-snímače s DMS kalibrátorem. Jsou napojeny na DAkkS kalibraci s národními normami Fyzikálně-technického spolkového ústavu a odpovídají nejvyšším požadavkům na kvalitu. Snímače měřených hodnot jsou kalibrovány ve speciálních kalibračních zařízeních se zpětně sledovatelnými referenčními měřicími systémy.

Informace ke kalibračním službám firmy DEPRAG naleznete zde.

Jak dlouho kalibrace platí?

V zásadě kalibrace platí pouze při provádění kalibrace.

Stanovení kalibračních intervalů záleží v podstatě na zodpovědnosti uživatele. Použití, tzn. okolní podmínky na místě použití, druh použití měřicího prostředku, četnost použití a bezpečnostní relevance jsou rozhodující při stanovení kalibračních intervalů u dílů, které je třeba šroubovat.

Používá-li se měřící prostředek v současném montážním procesu, je smysluplné stanovit kratší interval pro kalibraci než když se používá měřicí prostředek pouze v laboratoři ve větších časových intervalech. Tam jsou smysluplné zkušební cykly cca. mezi třemi měsíci a třemi lety. Všeobecně doporučujeme zkontrolovat naše měřicí systémy minimálně jednou za rok a při zjištění nepovolených odchylek v závodě je nechat znovu zkalibrovat.