Tiskové zprávy Prosinec

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Prosinec 2011)

Nová servisní karta připomene zákazníkům rutinní kontroly měřidel

Prověření krouticího momentu v kalibrační laboratoři

DEPRAG usnadňuje řízení kvality ve šroubovací montáži

Všichni výrobci automobilů mohou zpívat tu samou písničku: Zpětné akce škodí image podniku a nabourávají důvěru zákazníků. Spolkový dopravní úřad ve Flensburgu vypracoval roční zprávu pro rok 2009 o celkem 140 zpětných akcích, které se týkaly 617.000 majitelů vozidel. Šedesát procent zpětných akcí, které jsou zmíněny v této zprávě, vzniklo z mechanických nedostatků. Často se to týká brzdové soustavy vozidel (17,3 %). Pro představu uvádíme příklad z dubna 2009: Příčinou zpětných akcí je pravděpodobně chybný krouticí moment - mluvíme tu o 10.000 postižených řidičů, kteří byly nuceni poslat svá vozidla do opraven. Šroub v brzdném nosiči byl špatně zašroubován. Hrozilo, že šroub vypadne a spadne do brzdového bubnu. V nejhorším případě by mohlo dojít k zablokování zadního kola. 

Aby nedocházelo k chybám při šroubování, je třeba udělat maximum při montáži. Nejenom v automobilovém průmyslu je přesnost zařízení a nástrojů ke šroubování důležitá, ale je to hlavní téma i pro výrobce. Nejmodernější šroubováky a šroubovací zařízení jsou vybaveny snímači krouticího momentu, kteří během montáže evidují, řídí a dokumentují správný krouticí moment. Snímače hodnot musí být ve výrobě průběžně kontrolovány, aby se vyrovnaly odchylce normy. Při výměně směn kontroluje pracovník ve výrobě snímač krouticího momentu. Tato kontrola je následně provedena v některé zkušební stanici. Obdobná zkušební stanice dodává výsledky měření nejvyšší přesnosti, musí být ale prozkoušena v pravidelných intervalech v DKD-akreditované laboratoři. Poté bude provedena tzn. rekalibrace.

Odborník na šroubovací techniku DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu disponuje jednou ze čtyř DKD-akreditovaných kalibračních laboratoří ve spolkové zemi Bavorsko. Speciálně vyškolený, kompetentní personál provádí vysoce přesná reprodukovatelná měření. Požadavky na vnější okolí kalibrační laboratoře je vysoké: Stejná teplota a vlhkost vzduchu je pro přesné výsledky měření rovněž nepostradatelná, stejně tak přesná měřící zařízení, vhodné měřící přípravky a obnovitelný kalibrační referenční snímač. V kalibrační laboratoři DEPRAG jsou kalibrovány snímače měřených hodnot v rozsahu krouticího momentu od 0,01 NM (1Ncm) do 500 Nm. Nejnižší nejistota měření činí 0,4 % měřených hodnot. 

Pro zákazníky firmy DEPRAG je rutinní kontrola měřících prostředků nyní jednodušší. Při nákupu kalibrovaného nebo kalibrace schopného produktu obdrží zákazník servisní kartu, která je po vyplnění zaslána zpět firmě DEPRAG. Od tohoto okamžiku je zákazníkovi zdarma a nezávazně připomínána potřebná kontrola produktu. Manfred Siegert, vedoucí servisu firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG poukazuje na požadavky normy DIN EN ISO 9001:2008-12, která upravuje kalibraci měřicích prostředků: „Měřicí prostředky musí být ve stanovených intervalech nebo před spotřebou kalibrovány a/nebo verifikovány a sice na základě měřicích normálů, které se odvodí od mezinárodních nebo národních měřicích normálů. V případě potřeby musí být (do)seřízeny, jak je označeno v kalibračním protokolu“. Zdůrazňuje: „Nejnovější servisní karta pomůže zákazníkům firmy DEPRAG při zajišťování a řízení kvality.“

Důležitou měřenou hodnotou pro utahování šroubů je krouticí moment. Krouticí moment udává míru účinku otáčení, která působí silou na otočný systém, tedy šroub. Jako národní metrologický institut působí v Německu Fyzikálně-technický spojkový úřad v Braunschweigu, který určuje fundamentální a univerzální konstanty, stejně tak z nich odvozené jednotky jako je např. krouticí moment. Pravidelná porovnání jednotlivých národních akreditovaných míst zaručují shodu naměřeného krouticího momentu“. 
Kalibrační laboratoř DEPRAG obdržela svoji DKD-akreditaci pro kalibraci snímačů měřených hodnot krouticího momentu. Vedoucí laboratoře Carsten Rosenkranz „Akreditaci dokazují dlouholeté kompetence našeho odborníka na šroubovací techniku, pokud se jedná o precizní měření krouticího momentu. Zpětná kalibrace všech interně použitých měřících prostředků krouticího momentu garantuje nejvyšší spolehlivost a přesnost našich pneumatických a elektrických šroubováků a podporuje řízení kvality našich zákazníků pravidelnou kalibrací např. zarovnání zkušebních prostředků a šroubovacích zařízení použitých ve výrobním procesu.“

Protože každá kalibrace platí v zásadě pouze v termínu provedení, musí být v určitých intervalech zopakována. Smysluplné intervaly se mění případ od případu. Měřící stanice, která se běžně používá v montáži, musí častěji ke kontrole než měřicí prostředek, který se používá jen občas v laboratorních podmínkách. Kontrola a nová kalibrace je nezbytná v případě, pokud podléhá montáži skupiny součástek vysokého stupně zabezpečení. Jako smysluplné se jeví kalibrační cykly v rozmezí mezi třemi měsíci až dvěma lety. Dodržení zkušebních intervalů je díky servisní kartě DEPRAG jednodušší. Zákazník oznámí při zpětné odpovědi požadovaný zkušební cyklus a bude následně pravidelně a nezávazně upomínán. Zmeškání termínu je vyloučeno.

Před dodáním zákazníkovi jsou šroubováky DEPRAG s integrovaným snímačem měřených hodnot a měřící prostředky seřízeny a kalibrovány. Ve své produktové řadě nabízí odborník na šroubovací techniku také šroubovák s vypínací spojkou, u které probíhá kontrola funkčnosti nářadí. Tyto testy následují s pomocí referenčních měřících základen, které rovněž podléhají pravidelné kalibraci ve své vlastní laboratoři. DEPRAG zaručuje, že dodané šroubováky a měřicí prostředky odpovídají vysokému standardu kvality z hlediska spolehlivosti měřených hodnot. S dodáním produktů není péče o zákazníky ve firmě DEPRAG uzavřena, nabídka servisu zahrnuje jak DKD kalibraci a kalibraci v závodě, stejně tak srovnávací měření a kontroly funkčnosti zařízení. S novou servisní kartou podporuje výrobce šroubovací techniky své zákazníky, kteří musí dodržovat DIN EN ISO 9001:2008-12. Kompetentně a s nezbytným odvoláním na národní normály.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu v Německu je mezinárodně vedoucím výrobcem šroubovací techniky, automatizace, pneumatických motorů a pneumatického nářadí. S 600 zaměstnanci je DEPRAG zastoupen ve více než 50 zemích. S vysokou kompetencí ve šroubovací technice jsou prováděna měření krouticího momentu, s vysokou odborností a kalibračním protokolem DKD.
 

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.