Kalibrační servis

Procesní zabezpečení ve šroubovací technice

Kalibrace prováděná firmou DEPRAG poskytuje vašim používaným zkušebním prostředkům jistotu spolehlivých výsledků měření – kompetentně a s nezbytnou návazností na národní standardy. DEPRAG disponuje akreditovanou kalibrační laboratoří, ve které lze různými kalibračními postupy kalibrovat krouticí momenty 0,01 Nm až 500 Nm s nejmenší nejistotou měření návaznosti. Použijte prosím naši poptávku po službách, a vyžádat si další informace nebo obdržet nabídku na míru.

Jaká je platnost kalibrace?
Kalibrace je v podstatě platná pouze v době jejího provedení. Za určení intervalů kalibrace odpovídá zásadně uživatel. Pro stanovení intervalu kalibrace je rozhodující upotřebení, tj. okolní podmínky na místě používání, způsob použití měřícího prostředku, četnost používání a závažnost bezpečnosti šroubovaného obrobku.

Pokud je při probíhajícím montážním procesu používán měřící prostředek, je smysluplné stanovit kratší interval kalibrace, než když je měřící prostředek používán pouze v laboratoři v delších časových odstupech.

Zkušební cykly tak mohou mít smysl mezi 3 měsíci a 3 roky.

Doporučujeme nejméně jednou za rok nechat naše měřící systémy nechat nově kalibrovat.

Kalibrace snímačů krouticího momentu DEPRAG
V akreditované kalibrační laboratoři jsou prováděny kalibrace DAkkS a závodní kalibrace snímačů měřených hodnot krouticího momentu podle validovaného postupu. Výsledky jsou zdokumentovány v osvědčení o kalibraci, které obsahuje všechny naměřené hodnoty a příslušné nejistoty měření. Podle případu použití a požadované nejistoty měření lze použít více či méně nákladné postupy kalibrace, které se liší podle směru zatížení, počtu montážních poloh a dosaženými nejistotami měření. Je možné kalibrovat snímače měřených hodnot zakládajících se na DMS a piezo technologii. Kalibrace je prováděna volitelně podle DIN 51309 nebo VDI/VDE 2646 (kalibrační postupy). Obvykle se provádí v 8 stupních krouticího momentu, rozmístěných mezi  10%-100% rozsahu měření.
K dispozici jsou kalibrační přístroje pro rozsah krouticího momentu od 0,01 Nm do 500 Nm.

Všechny snímače měřených hodnot dostupné u firmy DEPRAG jsou z výroby kalibrovány na standardní rozsah měření (viz katalog výrobků D3020). Speciální kalibrace pro odlišný rozsah měření jsou možné na vyžádání.

Kalibrační servis snímačů krouticího momentu od jiného výrobce
Pro kalibraci snímačů naměřených hodnot krouticího momentu od jiných výrobců jsou k dispozici všechny jmenované kalibrační postupy. K ověření způsobilosti a stanovení vhodných postupů zapotřebí údaje k technickému provedení snímače, k podmínkám použití a požadované nejistotě měření.
Dotazy, týkající se kalibrace snímačů krouticího momentu jiného výrobce rádi ověříme a zodpovíme.

Pro analýzu způsobilosti měřícího systému sestávajícího ze snímače krouticího momentu a měřící elektroniky provádíme analýzy měřících systémů podle postupu 1 v naší akreditované kalibrační laboratoři DAkkS (DIN EN ISO/IEC 17025). Výsledkem je potvrzení vhodnosti měřícího systému pro odpovídající použití určením stanovených charakteristik způsobilosti.
Analýza měřícího systému se provádí pro stanovený zkušební moment.

V podstatě jsou všechny komponenty měřícího řetězce kalibrovány nezávisle na sobě. Měřící zařízení pro piezoelektrické snímače jsou podrobeny srovnávacímu měření pomocí kalibračního přístroje náboje a měřící zařízení pro snímač DMS kalibrátorem DMS a případně jsou seřízeny. Standardy používané v DAkkS a při závodní kalibraci jsou spojeny se standardy národními a splňují tak nejvyšší požadavky na kvalitu. Snímače měřených hodnot jsou kalibrovány a zdokumentovány v naší vlastní kalibrační laboratoři podle normovaného kalibračního postupu.

Základní kalibrace měřícího přístroje / měřící elektroniky výrobcem
Měřící přístroje nebo měřící elektronika jsou testovány s ohledem na jejich funkci. Současně je stanovena kalibrační hodnota pro měřící buňku. Výsledky jsou zdokumentovány v protokolu, certifikovaném výrobcem. Základem pro kalibrační činnosti jsou aktuální platné normy, v současnosti zejména DIN EN ISO/IEC 17025 (všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří).